Zásady spracúvania osobných údajov pre zákazníkov podľa GDPR

Cieľom týchto Zásad spracovania osobných údajov pre zákazníkov podľa GDPR („Zásady“) vydaných spoločnosťou TOPWET s.r.o.,so sídlom Náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81, Ostrovačice, IČO: 27377377, zapísanou v obchodnom registri vedenom Municipal court v Brno pod ref. 56248 C (ďalej taktiež „TOPWET“), je poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje (ďalej taktiež „údaje“) TOPWET ako prevádzkovateľ spracúva o fyzických osobách pri návštevách internetových stránok prevádzkovaných TOPWET a kontaktoch s potenciálnymi zákazníkmi. Ďalej je v Zásadách uvedené, na aké účely a ako dlho ČNP tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi spracúva, komu a z akého dôvodu ich môže poskytnúť, a zároveň informácie o tom, aké práva fyzickým osobám v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov náležia.

Tieto Zásady sú účinné od 25. 5. 2018 a sú vydané v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov („nariadenie“ alebo „GDPR“) s cieľom zaistiť informačnú povinnosť ČNP ako prevádzkovateľa osobných údajov podľa čl. 13 GDPR.

Tieto Zásady sa týkajú spracovania osobných údajov zákazníkov TOPWET, používateľov služieb TOPWET, záujemcov o tovar TOPWETa návštevníkov internetových stránok prevádzkovaných TOPWET, a to vždy v rozsahu ochrany osobných údajov podľa GDPR zodpovedajúcom ich postaveniu voči TOPWET.

Nižšie nájdete prehľad hlavných princípov ochrany osobných údajov a ďalších spracúvaných údajov. Ďalšie informácie nájdete na našich internetových stránkach www.topwet.cz, v sekcii týkajúcej sa ochrany osobných údajov.

1. Kto spracúva vaše údaje?

Osobné údaje spracúva spoločnosť TOPWET s.r.o.,so sídlom Náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81, Ostrovačice, IČO: 27377377, ako prevádzkovateľ osobných údajov podľa GDPR. Vaše údaje budeme spracúvať podľa nižšie uvedených podmienok.

2. Čo je osobný údaj?

Osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, na ktorú sa osobné údaje vzťahujú. Táto sa považuje za určenú alebo určiteľnú, ak je možné fyzickú osobu priamo či nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Nakladanie s takýmito údajmi môže byť vzhľadom na právo na súkromie obmedzované, pričom ochrana osobných údajov je upravená GDPR.

3. Aké vaše osobné údaje spracúvame?

Súhlas kupujúceho so spracúvaním obchodných údajov

Spracúvame iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti so záujmom o naše produkty a ich kúpu (napr. v rámci registrácie, objednávky či udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov a udelením súhlasu so zasielaním informácií o novinkách a akciových ponukách atď.), resp. uzavretie zmluvy o kúpe tovaru.

Ide tak najčastejšie o údaje, ktoré nám oznámite pri registrácii a/alebo pri nákupe tovaru:

1) Základné osobné identifikačné údaje a údaje o adrese

Tieto údaje sú nutné na uzavretie a plnenie zmluvy. Ide najmä o:

a) E-mail
b) Meno a priezvisko
c) Telefón
d) Kontaktná a/alebo doručovacia adresa
e) Platobné údaje (číslo platobnej karty), ktoré ne-/uložíme k vášmu účtu (iba pri využívaní platených služieb, ako je napr. nákup na našom e-shope atď.)
f) Ďalšie údaje vami dobrovoľne vyplnené v poznámke pri vyplňovaní objednávky.

2) Ďalšie údaje spracované na základe vášho súhlasu, ktoré od vás získame tým, že používate naše služby

a) IP adresa
b) Súbory cookies (v prípade online služieb)
c) Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných TOPWET získané z cookies v prípade povolenia cookies vo webovom prehľadávači. Záznamy sa spracúvajú s cieľom vylepšiť prevádzku internetových stránok prevádzkovaných TOPWET a internetovú reklamu
d) Prípadne iný online identifikátor.

3) Údaje o nakúpenom tovare a platobnej morálke

a) Na e-shope TOPWET nájdete zoznam svojich objednávok a obľúbené produkty.

4. Prečo vaše osobné údaje spracúvame?

1) Plnenie zákonných daňových povinností (plnenie zákonných povinností)
2) Prevádzkovanie kamerových a monitorovacích systémov v značkových predajniach TOPWET a priestoroch TOPWET na účely prevencie vzniku škôd a zaistenia bezpečnosti zákazníkov TOPWET a ochrany záujmov a majetku TOPWET (oprávnený záujem TOPWET)
3) Nahrávanie a monitorovanie hovorov so zákazníckou linkou (plnenie zmluvy)
4) Vymáhanie pohľadávok od zákazníkov ako kupujúcich a ostatné zákaznícke spory (oprávnený záujem TOPWET)
5) Evidencia dlžníkov (oprávnený záujem TOPWET)
6) Marketingové účely (súhlasy zákazníkov)

5. Poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov nutných na plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností TOPWET a ochranu oprávnených záujmov TOPWET je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné plnenie povinností TOPWET voči zákazníkom zaistiť. Na spracovanie osobných údajov na tieto účely nepotrebujeme súhlas. Tu používame právny titul plynutia zo zmluvy pre spracovanie osobných údajov.

Osobné údaje pre tieto činnosti sa spracúvajú v rozsahu nutnom na naplnenie týchto činností a na čas nutný na ich dosiahnutie alebo na čas priamo stanovený právnymi predpismi.

1) Spracovanie osobných údajov na marketingové účely

V prípade subjektov, ktoré udelili súhlas s marketingovým oslovením prostredníctvom elektronického kontaktu, spracúva TOPWET s ich súhlasom na čas uvedený v súhlase údaje, ktoré jej subjekt dá k dispozícii na účely marketingového oslovenia a zasielania informácií o produktoch, novinkách a akciových ponukách TOPWET.  Ak je tento súhlas udelený prostredníctvom internetových stránok prevádzkovaných TOPWET, spoločne s týmito kontaktmi sa spracúvajú aj údaje z cookies TOPWET, ktoré sú umiestnené na internetových stránkach, na ktorých bol tento súhlas udelený, a to len v prípade, že má subjekt cookies vo webovom prehľadávači povolené. Odhlásiť sa z prijímania zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách je možné v nastavení služby, pre ktorú sa používateľ na odber takýchto oznámení zaregistroval, poprípade e-mailom: gdpr@topwet.cz  .

2) Spracúvanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných TOPWET

V prípade, že má subjekt vo svojom webovom prehľadávači povolené cookies, spracúvame o ňom záznamy správaní z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných TOPWET, a to na účely zaistenia lepšej prevádzky internetových stránok TOPWET, vykonávania analýz a meraní s cieľom zistiť, ako sa naše služby používajú, a na účely internetovej reklamy TOPWET.

6. Čo sú to cookies a aké druhy cookies používame?

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú úkony a nastavenia jednotlivých používateľov, ktoré na nich vykonali, takže sa tieto údaje nemusia zadávať opakovane. Súbory cookies sa ukladajú do jednotlivých počítačov pomocou webového prehľadávača. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, neslúžia na získavanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nepoužívame na zistenie totožnosti používateľov webových stránok ani na zneužitie prihlasovacích údajov.

Súbory cookie nám napr. umožňujú používateľa rozpoznať ako existujúceho používateľa (napr. pri prihlasovaní do jeho e-mailovému účtu, pri autorizácii platby atď.) alebo prispôsobiť webové stránky používateľským preferenciám. Súbory cookie taktiež používame na zobrazovanie tzv. behaviorálne cielenej on-line inzercie na webových stránkach TOPWET aj mimo nich, jednoduchšie povedané na zobrazovanie iba takej reklamy, ktorá je relevantná pre daného konkrétneho používateľa bez toho, aby ten bol obťažovaný reklamou, ktorá ho nezaujíma.

Ďalšiu skupinu predstavujú cookies tretích strán (napr. Google Analytics na analýzu návštevnosti danej konkrétnej webovej stránky či určité služby či cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú na našich stránkach prevádzkované).

Vy ako používatelia máte možnosť používanie cookies odmietnuť. Je však možné, že v niektorých prípadoch nebude možné bez používania cookies zobraziť náš určitý produkt.

Ak bude mať váš prehľadávač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich webov.

Ak nechcete tieto cookies ukladať, je možné ich používanie zablokovať.

Viac informácií o druhoch cookies a ich použití v našich službách nájdete tu

7. Kto všetko bude mať k vašim osobným údajom prístup?

TOPWET pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje poskytnuté od TOPWET, majú postavenie poskytovateľov osobných údajov a spracúvajú osobné údaje iba v rámci pokynov od TOPWET a nesmú ich využiť inak

Starostlivo si vyberáme svojich partnerov, ktorým vaše údaje zverujeme a ktorí sú schopní zaistiť také technické a organizačné zabezpečenie vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k vašim údajom či k ich inému zneužitiu. Ochrana vašich údajov je našej prioritou. Všetci naši partneri sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté údaje na žiadne iné účely, než na ktoré sme im ich sprístupnili.

Tretími stranami, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom, tak sú:

1) Osoby, ktorým poskytujeme údaje s cieľom vykonať analýzu návštevnosti našich webov;
2) Osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby, či prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame;
3) Osoby, ktoré vám doručujú kupovaný tovar, tlačené propagačné materiály či darčeky v rámci marketingových akcií;
4) Osoby, ktoré pre nás zaisťujú dostatočné zabezpečenie a integritu našich služieb a webov a toto zabezpečenie taktiež pravidelne testujú;
5) Poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet);
6) Obchodní partneri či sponzori, ktorí sa podieľajú na organizácii našich akcií;
7) Inkasné agentúry s cieľom zaistiť vymáhanie či inkaso pohľadávok TOPWET;
8) Prevádzkovatelia reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou;
9) Prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým vám môžeme zobrazovať iba pre vás relevantný obsah a reklamu
10) Prevádzkovatelia kamerových a monitorovacích systémov v značkových predajniach TOPWETa priestoroch TOPWET.

Za určitých, presne definovaných, podmienok sme potom povinní niektoré vaše osobné údaje poskytnúť na základe platných právnych predpisov napr. Polícii ČR, popr. iným orgánom činným v trestnom konaní vrátane špecializovaných útvarov (ÚOOZ, Colná správa atď.) a ďalším orgánom verejnej správy.

8. Ako dlho vaše údaje spracúvame?

Vaše údaje budeme spracúvať po celý čas využívania našich služieb (t. j. trvanie zmluvného vzťahu medzi nami) a následne na základe vami udeleného súhlasu počas ďalších 24 mesiacov, ak nebude tento váš súhlas so spracovaním osobných údajov z vašej strany odvolaný.

Tu by sme vás však chceli upozorniť, že tie osobné údaje, ktoré sú nutné na riadne poskytnutie vami objednaných produktov, resp. na splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami, či zo všeobecne záväzných právnych predpisov, musíme spracúvať bez ohľadu na vami udelený súhlas počas obdobia stanoveného príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi aj po prípadnom odvolaní vášho súhlasu.

Kamerové záznamy zo značkových predajní a z priestorov TOPWET a okolia budov či prevádzkarní TOPWET sa uchovávajú maximálne počas ôsmych dní odo dňa vytvorenia kamerového záznamu.

9. Môžeme vaše osobné údaje spracúvať aj bez vášho súhlasu?

Áno, vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj bez vášho súhlasu, ale iba s cieľom:

1) Poskytnúť produkt (splniť zmluvu uzavretú medzi vami a TOPWET);
2) Splniť právne povinnosti, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov;
3) Spracovanie, ktoré je nutné na účely našich oprávnených záujmov (napr. na priamy marketing, zaistenie bezpečnosti našich webov).

Možnosť a zákonnosť takého spracovania vyplýva priamo z platných právnych predpisov a váš súhlas na toto spracovanie nie je potrebný.

10. Na základe čoho môžeme spracúvať vaše osobné údaje?

Ako už bolo povedané, vaše osobné údaje môžeme spracúvať jednak na základe vami udeleného súhlasu, ale ďalej napríklad taktiež na základe nášho oprávneného záujmu (najmä spracovanie na účel priameho marketingu) či kvôli splneniu medzi nami uzavretej zmluvy, a to v rozsahu osobných údajov, ktoré sú na také splnenie nutné. V neposlednom rade je potom dôvodom umožňujúcim nám spracúvať vaše osobné údaje aj bez vášho súhlasu plnenie povinností vyplývajúcich pre nás zo zákona. Na aké konkrétne účely vykonávame jednotlivé spracúvania vašich osobných údajov, uvádzame vyššie.

11. Ako sú moje osobné údaje zabezpečené?

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Nie je však objektívne možné úplne zaručiť bezpečnosť vašich osobných údajov. Preto nie je ani možné 100 % zaistiť, že k poskytnutým osobným údajom nemôže tretia osoba získať prístup, nemôžu dôjsť k ich skopírovaniu, zverejneniu, pozmeneniu alebo zničeniu prelomením našich bezpečnostných opatrení

V tejto súvislosti vás však ubezpečujeme, že pravidelne kontrolujeme, či systém neobsahuje slabé miesta a nebol vystavený útoku a používame také bezpečnostné opatrenia, aby, ak možno, nedošlo k neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom, a ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sa potom pravidelne aktualizujú.

S cieľom lepšie zabezpečiť vaše osobné údaje je prístup k týmto údajom chránený heslom a citlivé údaje sú pri prenose medzi vaším prehľadávačom a našimi webovými stránkami šifrované.

Bez vašej pomoci a zodpovedného správania však nie sme schopní plne zaistiť bezpečnosť vašich údajov. Pomôžte nám preto zaistiť bezpečnosť vašich údajov tým, že budete uchovávať svoje jedinečné heslá a prístupové údaje v tajnosti a budete dodržiavať základné bezpečnostné zásady. Majte, prosím, vždy na pamäti, že e-maily nemusia byť šifrované. Preto dôrazne odporúčame nepoužívať tieto formy komunikácie pri poskytovaní dôverných informácií.

12. Ako a kedy môžete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?

Svoj dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom zaslania e-mailovej správy na adresu: gdpr@ topwet.cz  Odvolaním súhlasu nie je dotknutá možnosť aj naďalej spracúvať vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu taktiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracúvame na inom právnom základe, než je súhlas (t. j. najmä ak je spracovanie nutné na splnenie zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

13. Som povinný poskytnúť svoje osobné údaje? Čo keď osobné údaje neposkytnem?

Vaše osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne (pre niektoré služby sa však na sprístupnenie služby poskytnutie niektorých osobných údajov vyžaduje, tzn. ak nám ich nedáte, nebude vám umožnené túto službu využívať).

Spracovanie vašich osobných údajov, často iba v anonymizovanej podobe bez toho, aby sme boli vôbec schopní vás identifikovať ako konkrétneho používateľa, nám umožňuje vám poskytovať naše produkty a tieto neustále zlepšovať a vyvíjať nové. Ak nám svoj súhlas neudelíte, popr. ho dodatočne odvoláte, môže sa stať, že vám niektoré naše produkty už nebudeme schopní poskytovať v plnom rozsahu. Nie je však, samozrejme, vašou povinnosťou naše bezplatné služby využívať.

14. Aké všetky práva máte v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Vo vzťahu k svojim osobným údajom máte najmä nasledujúce práva:

1) Právo na informácie
2) Právo na prístup k osobným údajom
3) Právo nepresné osobné údaje opraviť či doplniť;
4) Právo na vymazanie osobných údajov (právo byť „zabudnutý“) v určitých prípadoch;
5) Právo na obmedzenie spracovania
6) Právo na oznámenie opravy, vymazania či obmedzenia spracovania
7) Právo požadovať prenesenie údajov;
8) Právo vzniesť námietku či sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch;
9) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať;
10) Právo byť informovaný o porušení zabezpečenia osobných údajov v určitých prípadoch;
11) Ďalšie práva stanovené v zákone o ochrane osobných údajov a v GDPR po nadobudnutí jeho účinnosti.

15. Čo to znamená, že máte právo vzniesť námietku?

Ak by sa vám už nepáčilo, že od nás z času na čas dostanete nejaké obchodné oznámenie či inú informáciu o novinkách v našom portfóliu produktov, máte možnosť vzniesť námietku proti ďalšiemu spracúvaniu svojich osobných údajov na účel priameho marketingu.  Ak tak urobíte, na tento účel už vaše údaje spracúvať nebudeme a ďalšie obchodné oznámenia a bulletiny vám už zasielať nebudeme.

Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä čl. 21 GDPR.

16. Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade akéhokoľvek dopytu v súvislosti s ochranou osobných údajov či odvolaním súhlasu s ďalším spracovaním vašich osobných údajov využite, prosím, e-mailovú adresu gdpr@ topwet.cz

V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že môžeme chcieť, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali svoju totožnosť, aby sme si mohli overiť vašu identitu. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenia, aby sme zamedzili prístupu neoprávnených osôb k vašim osobným údajom. S cieľom zvyšovať kvalitu služieb a uchovávať záznamy o plnení našich povinností vyplývajúcich zo zákona sa všetka komunikácia s vami monitoruje.

TOPWET s.r.o.Ponúkame kompletný sortiment výrobkov pre systémové odvodnenie plochých striech, ochranné systémy proti pádu osôb TOPSAFE a celý rad ďalších doplnkov.


Sledujte nás na sociálnych sieťach

 


Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás.

 

Zákaznícka infolinka:
+420 777 717 116


E-mail: